Maaike Wittenberg (Woonservice) en Simone Leensen (gemeente Haarlem): Complexe doelgroepen huurwoningen vereisen ketensamenwerking

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

In de Noord-Hollandse regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken meer dan twintig gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties samen in het ‘Pact voor Uitstroom’. Met als gezamenlijk doel: mensen uit bijzondere woonvoorzieningen en uit de daklozenopvang een zachte landing bieden als zij in een sociale huurwoning gaan wonen. Over het hoe en waarom deze samenwerking is opgestart en wat dat betekent voor onder andere de data, systemen en medewerkers van een woningcorporatie, sprak CorporatieGids Magazine met Maaike Wittenberg, manager bij Woonservice IJmond/Zuid-Kennemerland, en Simone Leensen, beleidsadviseur maatschappelijke ondersteuning bij de Gemeente Haarlem en Zandvoort.

“De directe aanleiding voor het Pact van Uitstroom is de verwachte daling van het aantal intramurale plekken voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de komende tien jaar in onze regio,” opent Simone het gesprek. “Mensen herstellen het snelst en het best in een eigen woning. We hebben berekend dat in diezelfde periode naar verwachting 1.450 extra woningen voor zelfstandig wonen nodig zijn. De zorgbehoefte en de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen zal daardoor wezenlijk veranderen maar ook zal een groeiend aantal van de vrijkomende corporatiewoningen toegewezen moeten worden aan kwetsbare bewoners.”

Zachte landing
“We willen met het ‘Uitstroomregeling Pact’ een zachte landing van de huurders bewerkstelligen,” gaat Simone verder. “Dit doen we door een samenwerking te creëren tussen de betrokken partijen en de huurder met oog voor de belangen van de andere bewoners. Een goede voorbereiding en een intensieve woonbegeleiding vanuit de zorgpartner gedurende minstens de eerste twee jaar moet leiden tot succesvol zelfstandig wonen. Welzijnswerk en het wijkteam kunnen ook ingezet worden. De doelgroep bestaat uit mensen uit een bijzondere woonvoorziening en de daklozenopvang, vaak met een GGZ-problematiek.” Maaike werkt als manager bij Woonservice, een organisatie die aanbod van corporaties en zoekvragen van woningzoekers bij elkaar brengt. Zij zegt hierover: “Voor deze uitstromers moeten er door corporaties maximaal 178 woningen per jaar in de regio worden aangeboden. Dat zal dit opstartjaar nog niet lukken, maar we verwachten wel dat dit in 2023 zal lukken. Het streven is om hen binnen zes maanden een geschikte huurwoning aan te kunnen bieden.”

Concrete resultaten
“Voor een zachte landing van de uitstromers is samenwerking tussen de ketenpartners cruciaal,” zegt Maaike. “Er werd al veel voor de doelgroep gedaan, maar niet alles was voor iedereen transparant. Nu we een pact hebben gesloten en intensief samenwerken, kunnen we uitstromers veel beter helpen. En ook tussen betrokken partijen zien we mooie ontwikkelingen. Eén van de gemeenten heeft bijvoorbeeld een regulier overleg met een welzijnsorganisatie opgestart omdat zij er door de gesprekken binnen het pact achter kwamen dat er nog heel veel van elkaar geleerd kan worden. En dat de processen vaak, en soms heel eenvoudig, beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Een groot pluspunt is dus ook meer begrip voor elkaars situatie.”

Aanvraag cliënt
“Een ander groot pluspunt is dat het hele proces van aanvraag tot aanbod van een woning digitaal en volledig AVG-proof is ingericht, waardoor los slingerende lijstjes verleden tijd zijn. Dit doen we met de automatisering van WoningNet. Zorgorganisaties dienen een aanvraag voor een cliënt – een uitstromer – in bij Woonservice via het voorrangssysteem van WoningNet,” legt Maaike uit. “Zorgorganisaties geven aan dat dit voor hen heel makkelijk werkt. Een duidelijke digitale vragenlijst waar ze voorheen met losse formulieren werkten, en duidelijkheid over welke documenten nodig zijn voor de beoordeling. Wij ‘schieten’ de aanvraag door naar de juiste gemeente, die op haar beurt zorgt voor de beoordeling. Een positieve beschikking wordt automatisch op de juiste wachtlijst binnen het woonruimteverdeelsysteem van WoningNet geplaatst.”

Bedrijfsvoering woningcorporaties
“Voordat de vraag bij een woningcorporatie binnenkomt, is er dus al veel voorwerk voor de corporatie gedaan. De uitdaging in dit traject is dat de zorgorganisatie een vertaling van een zorgbehoefte naar een woonbehoefte maakt, daarmee kan een corporatie veel gerichter en effectiever haar eigen woningaanbod met geschikte bewoners te matchen. Medewerkers van woningcorporaties kunnen nu van een puur woonprofiel uitgaan zonder overbodige informatie zoals zorgvereisten. Al met al zorgt dit dat corporaties, maar ook de andere ketensamenwerkingspartners in hun ‘kracht’ gezet worden, dus het werk waar ze goed in zijn nog beter kunnen doen.”

Advies
“Ons advies voor andere soortgelijke organisaties die dit soort projecten overwegen, is dan ook: Doen!”, zeggen Simone en Maaike bijna in koor. “Realiseer je dat het een lang traject zal zijn waarbij je vele betrokken partijen goed moet leren kennen qua bijvoorbeeld mogelijkheden en werkwijze. Maar het is het allemaal waard want ketensamenwerking werkt echt voor deze doelgroepen.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Murk Feitsma