Tamara van de Graaf (de Alliantie): Duurzame en comfortabele woningen door unieke samenwerking

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Woningcorporaties moeten de komende jaren flink aan de slag met hun bezit. Terwijl woningen CO2-neutraal en circulair worden, zorgt klimaatopwarming voor meer water- of droogteoverlast. Een nauwe samenwerking met ketenpartners is essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De Alliantie ging daarom aan de slag met ‘een nieuwe vorm van langdurige partnersamenwerking’ en CorporatieGids Magazine sprak daarover met Programmamanager Tamara van de Graaf: “We willen onze ketensamenwerking toekomstbestendig maken en een stap verder zetten in kennisdeling.”

Met woningen in Amsterdam, Almere, Amersfoort en de regio Gooi & Vecht, opereert de Alliantie in een groot, aaneengesloten geografisch gebied. “Ook de komende jaren blijven we werkzaam als een grote regionale speler,” begint Tamara. “We zijn echter wel sterk lokaal verankerd, en dit willen we blijven. Dat betekent dat we dichtbij onze klanten en partners zijn. Per regio werken we met vaste partners die zorg dragen voor het onderhoud, het verbeteren en verduurzamen van de woningen van onze huurders. Samenwerken met vaste partners is prettig om dit logistiek voor elkaar te krijgen. Voor onze huurders is het ook fijn omdat ze bekende werkbussen door de wijk zien rijden.”

Eerste stap
“De Alliantie heeft de afgelopen jaren flink wat ervaring opgebouwd in ketensamenwerking,” licht Tamara de oorsprong van de strategie toe. “We noemden dit Sequent, wat staat voor opéénvolgend. Door slimmer samen te werken met vaste partners en processen zo eenduidig mogelijk te maken, konden we een continue productiestroom creëren. Met meer dan 50.000 woningen is het fijn dat dit zo slim mogelijk wordt georganiseerd. En dat heeft ons zeker geen windeieren gelegd. Zo is het tempo waarmee we de afgelopen jaren onze woningvoorraad hebben verduurzaamd erg hoog en hadden onze woningen eind vorig jaar al een gemiddelde energie-index van 1,4, terwijl dit eind 2016 nog gemiddeld 1,7 was.”

Nieuwe uitdagingen
Ondanks de mooie resultaten wilde de corporatie meer. “We concludeerden dat ook deze manier van ketensamenwerking aan vernieuwing toe is. Zeker gegeven de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen, zoals de doelen omtrent een CO2-neutrale, aardgasloze, circulaire en klimaatadaptieve portefeuille. Vandaar dat we een ‘next step’ hebben gezet om de complexe opgave een goed antwoord te kunnen bieden. We hebben hiervoor twaalf partners geselecteerd, verdeeld over de disciplines daken, gevels, installaties en interieurs.”

Toekomstbestendig
Met de nieuwe partnersamenwerking wil de Alliantie ketensamenwerking toekomstbestendig maken en een stap verder zetten in kennisdeling. “We hebben een programma opgesteld dat zich de komende vijf jaar richt op een aantal specifieke thema’s, zoals datagedreven werken, samen programmeren en de kracht van samenwerken. Hiermee willen we een beweging in gang zetten waarbij we samenwerken voor een betere versie dan de versie die we in ons eentje zouden bereiken. Een mooi voorbeeld daarvan is samen programmeren. Door de specialistische partners met specifieke kennis van een bouwdeel samen aan tafel te zetten, kunnen we een betere route naar CO2-neutraliteit uitstippelen voor onze woningen en huurders. In vier regionale programmateams zit een partner uit elk specialisme met een programmaregisseur van de Alliantie aan tafel om vanuit verschillende perspectieven het beste programma te maken.”

Gezamenlijke visie
Bij het opstellen van haar vastgoedvisie heeft de Alliantie ook haar partners betrokken. “Een gezamenlijk opgestelde visie, gedragen door alle partijen, leidt namelijk tot betere resultaten dan een ‘Alliantie-visie’,” legt Tamara uit. “Het gaat echt om een win-win model. We zijn samen in dit avontuur gestapt, kijken kritisch vanuit verschillende per spectieven en spreken hardop uit als zaken schuren. Iets waar de partners flink invloed op hebben uitgeoefend is het eerdergenoemde thema datagedreven werken. Sommige partners zijn al verder als het gaat om ontsluiten van de juiste vastgoeddata om vervolgens voorspellingen te doen voor de toekomst. Het was goed maar confronterend om te horen dat sommige partners aangaven te willen én te kunnen, maar dat onze systemen nog achterliepen. Daarom werken wij momenteel samen aan een ‘data-lake’ waarin alle relevante vastgoeddata aan elkaar gekoppeld worden, wat we vervolgens voor voorspellingen kunnen gebruiken.”

Overlegvormen
De Alliantie en haar partners maken gebruik van verschillende overlegvormen. Tamara: “Het eerste is het commitmentteam waarin alle partners van de vier specialismen én de Alliantie zijn vertegenwoordigd. Dit team houdt zich op strategisch niveau bezig met de lange termijn doelen. Daarnaast zijn er de eerdergenoemde programmateams maar ook specialistenteams per discipline. Zo zitten de drie dakpartners – Consolidated, Patina en van Venrooy – samen met de contractmanager daken van de Alliantie in één team. Zij praten op tactisch niveau over de voortgang. Denk hierbij aan ontwikkelingen in hun vakgebied, de prestatie-eisen waar we aan werken, het jaarprogramma en het ophalen van draagvlak bij bewoners. Ook zijn er gelegenheidsteams die zich buigen over bepaalde thema’s. Hierin zit vanuit iedere discipline een partner die kennis en kunde vanuit zijn bedrijf inbrengt, om het thema verder te brengen.”

Kern van samenwerken
Op de vraag hoe je ervoor zorgt dat alle partners hetzelfde doel voor ogen hebben, vertelt Tamara: “Naast het technisch kunnen samenwerken door bijvoorbeeld data-uitwisseling, is uiteindelijk de kern hoe je je verhoudt ten opzichte van de ander. Zijn we in staat om op bepaalde onderwerpen een meer horizontaal leiderschap te accepteren van elkaar? Zodat een partner die meer kennis en expertise heeft op een specifiek onderwerp, op dat moment ook het voortouw neemt. Als dat gelijkwaardig gebeurt en iedereen een keer aan de bal is, kan dit slagen. Het is immers zo dat onze partners elkaar in de buitenwereld ook treffen als concurrenten of als hoofd- en onderaannemer. Dat maakt het aan de overlegtafel niet altijd even makkelijk. Maar zolang we het gezamenlijke doel voor ogen houden en er voor iedere partner iets te halen én te brengen is, houden we een win-win situatie ten gunste van de huurder.”

Vernieuwde ideeën
Om uitdagingen als circulaire en klimaatadaptieve woningen het hoofd te kunnen bieden, is samenwerken dus essentieel. Tamara: “Maar dat gaat verder dan de Alliantie en haar partners alleen. We hebben hier iedereen voor nodig; bewoners, warmteleveranciers, gemeenten en die personen, bedrijven of ideeën die we nu nog niet op ons netvlies hebben staan. En dat is nog wel de grootste uitdaging. Met de kennis van nu is deze opgave nog onbetaalbaar, waardoor we met elkaar aan de slag moeten om tot het best haalbare en betaalbare scenario te komen. Daarom richten we ons nadrukkelijk op innovaties. Met onze partners en andere innovatieve partijen werken we samen in pilots en proeftuinen om ervaring op te doen voor een product of proces. De Alliantie wil voorop lopen als het gaat om vernieuwde ideeën om onze maatschappelijke taak uit te voeren. Veel ontwikkelingen zijn niet van de ene op de andere dag geregeld. Het is een transitie die tijd nodig heeft, maar hierdoor kunnen we elke dag een stap zetten om uiteindelijk te komen waar we in 2050 moeten zijn.”

Gedragsverandering
Voor een goede ketensamenwerking is ook gedragsverandering nodig, beaamt Tamara. “Deze manier van werken ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar gelukkig hebben we hier al een paar jaar ervaring mee zodat we niet vanaf nul hoeven te beginnen. Het is een transformatie van de traditionele ‘wij vragen en jullie voeren uit’ naar ‘hoe kijken we samen naar deze uitdaging’. De ene keer gaat dit beter dan de andere, maar we merken dat de beweging die we hebben ingezet ons veel oplevert. Zoveel dat niemand meer terugverlangt naar de oude manier van werken. We hebben daarnaast een ‘Sequent Academy’ opgericht waar medewerkers een basistraining ontvangen en mensen trainingen of webinars kunnen volgen over onderwerpen die van belang zijn voor ketensamenwerking. Zo blijven we leren en ontwikkelen met kennis van binnen en buiten onze samenwerking.”

Bewijs
“Op dit moment zijn we driekwart jaar onderweg en zitten middenin deze volgende stap,” sluit Tamara af.” Deze komende tijd willen we deze samenwerkingsstap zich verder laten bewijzen in de praktijk. Wat het bewijs is? Wanneer een huurder blij is met de woning, ons waardeert met een 8 of hoger en vindt dat hij of zij gehoord en geholpen wordt. Of wanneer een huurder zegt bij een verhuizing ‘als ik kon kiezen, zou ik zo weer voor een Alliantie woning gaan’. Dan denk ik dat we het goed doen.”

In de nieuwe samenwerking heeft de Alliantie twaalf partners geselecteerd – gespecialiseerd in dak, gevel, installaties en interieur – om samen het avontuur aan te gaan in een unieke en langdurige samenwerking. De partners zijn: Aalberts Bouw BV, B.V. Intersell, Logchies Renovatie & Onderhoud, Coen Hagedoorn Bouwgroep BV, Rutges Vernieuwt, Hemubo Almere b.v., Bonarius Bedrijven, Comfort Partners, Energiewacht, Patina Dakdenkers, Consolidated en Van Venrooy.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Theo Scholten