Yolanda Winkelhorst (WoningHuren.nl): Samenwerking corporaties levert vele voordelen op

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Wat kun je als woningcorporatie doen om het huuraanbod beter onder de aandacht te brengen van de zoekers? In Twente en een deel van de Achterhoek werken veertien corporaties samen met de gezamenlijke website WoningHuren.nl om precies dat voor elkaar te krijgen. Hoe is deze samenwerking georganiseerd, welke verschillen moeten daarin worden overbrugd en wat levert het corporaties én woningzoekenden op? CorporatieGids Magazine sprak over WoningHuren.nl met Yolanda Winkelhorst, directeur-bestuurder bij Ons Huis in Enschede en voorzitter van het samenwerkingsverband WoningHuren.nl.

“De concrete aanleiding voor het opstarten van de gezamenlijke website WoningHuren.nl was de wens van woningzoekenden, corporaties en partners zoals gemeenten, om tot een gezamenlijk woonvindsysteem te komen,” start Yolanda het gesprek. “Het doel dat we daarbij nastreven, is dat er voor de woningzoekenden een duidelijke plek is waar je moet zijn voor een sociale huurwoning. Zoekers hebben nu actueel inzicht in de beschikbare woningen, zowel per gemeente als over een breder gebied. Met één inschrijving kunnen zij reageren via een klantvriendelijk en transparant proces. Voor de corporaties levert het actuele lokale en regionale woningmarktinformatie op.” 

Samenwerking
De samenwerking binnen WoningHuren.nl is in eerste instantie gericht op het gezamenlijke woonvindsysteem, gaat Yolanda verder: “Alle woningzoekenden kunnen zich inschrijven en reageren op het woningaanbod via de website. De deelnemende woningcorporaties publiceren de beschikbare woningen daarop en bepalen aan de hand van de verdeelmethode en de spelregels de woningtoewijzing. Woningzoekenden leveren hun documenten aan via WoningHuren.nl. Dat gebeurt allemaal binnen het platform van Zig dat nauw betrokken was bij dit project. Vanaf het tekenen van het huurcontract loopt het via het primaire systeem van de corporaties.”

Verschillende woonruimteverdeelmethoden
“Iedere corporatie heeft zijn eigen verdeelmethode behouden,” legt Yolanda uit. “Bij de woning staat vermeld via welk verdeelsysteem de woning wordt aangeboden. En op basis van de gekozen verdeelsystematiek vindt de toewijzing plaats. Naast de verdeelmethode kan ook gekozen worden tussen bijvoorbeeld individuele bezichtiging of een groepsbezichtiging. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over de publicatie van woningen zoals de informatie die bij de woning wordt vermeld.”

Woningzoekenden centraal
Yolanda: “Er is een platform voor het aanbod en een gezamenlijke database met woningzoekenden. Het aanbod wordt met behulp van koppelingen met de primaire systemen van de corporaties geplaatst. De woningzoekenden worden centraal vastgelegd in het systeem van Zig. Dit is procesmatig ingericht waardoor alle stappen inzichtelijk zijn en er waarborgen zijn voor het zorgvuldig doorlopen daarvan. Medewerkers krijgen toegang tot het systeem via autorisaties waaraan een gebruikersprofiel is gekoppeld dat hoort bij de functie. Op deze manier hebben medewerkers alleen inzicht in de gegevens waar zij voor geautoriseerd zijn.”

Gevolgen IT-systemen
Over de gevolgen van de samenwerking voor de IT-systemen van de corporaties, zegt Yolanda: “Er zijn drie verschillende primaire systemen binnen de groep van de corporaties. De IT-leveranciers daarvan zijn intensief betrokken geweest bij het voorbereidende traject om te zorgen dat de ingeschreven woningzoekenden goed konden worden overgedragen en de koppelingen tussen het platform en het primaire systeem goed konden worden verwerkt. Met name het afstemmen van alle bestanden met woningzoekenden tot één bestand met unieke woningzoekenden was een uitdagende klus met diverse conversierondes.”

Uitdagingen samenwerking
Het is natuurlijk niet niks om met veertien corporaties een samenwerking aan te gaan. Yolanda: “Om over te gaan van alle individuele systemen naar één gezamenlijk woonvindsysteem was afstemming op veel terreinen nodig, evenals draagvlak binnen de corporaties. Voor alle onderdelen zijn werkgroepen opgericht waarin corporaties deelnamen. Ze hebben een fantastisch resultaat opgeleverd met als bijkomend voordeel dat de samenwerking tussen corporaties op operationeel niveau veel makkelijker is geworden, omdat mensen elkaar kennen en weten te vinden. Het leverde veel energie op. De praktische uitdaging zit in het loslaten van individuele voorkeuren en het samenvoegen betekent ook iets inleveren van je autonomie.”

Toekomst WoningHuren.nl
“We hebben WoningHuren.nl gaandeweg ontwikkeld,” vertelt Yolanda verder. “We hebben als het ware de brug gebouwd terwijl we er overheen liepen. Zo gaan we ook de toekomst in. Er zijn tal van ontwikkelingen die de woonruimteverdeling raken zoals de verplichte urgentieregeling. Daardoor zal WoningHuren.nl zich ook steeds verder moeten ontwikkelen. Een wens voor de toekomst is om de inkomenstoets volledig te automatiseren zodat woningzoekenden direct weten of het inkomen passend is voor de woning. Door de samenwerking binnen WoningHuren.nl ontstaat er een heel mooi inzicht in de woningmarkt. De data leveren ons goede inzichten op in voorkeuren van woningzoekenden, verhuisstromen, slaagkansen en de verhouding tussen actief en passief woningzoekenden. Daarmee kunnen we als corporaties nog beter invulling gaan geven aan de regionale woningmarkt.”

Eén inschrijving
“Groot voordeel voor de woningzoekende is dat er slechts één inschrijving nodig is en ook slechts eenmalig inschrijfgeld betaald hoeft te worden,” legt Yolanda uit. “Hiermee krijgt de zoeker toegang tot het aanbod van de aangesloten corporaties. Men kan een zoekprofiel aanmaken en krijgt geautomatiseerde tipberichten. Daarnaast wordt er verantwoording afgelegd over de toegewezen woningen, waardoor veel meer inzicht ontstaat in wachttijden en slaagkans en waardoor wellicht de woonvoorkeuren worden bijgesteld. We zagen bij de start van het systeem dat de actieve woningzoekenden ook volop gebruikmaakten van de mogelijkheden om regiobreed te reageren. Dat leverde een hoger aantal reacties op dan bij de individuele systemen het geval was. Door het samenvoegen van alle woningzoekendenbestanden tot één geheel, ontstaan er nieuwe volgordes. Dit pakt soms voordelig uit, maar kan ook een langere wachttijd betekenen. Met name woningzoekenden in kleinere kernen hebben het gevoel dat ze nadelig uit zijn met het systeem. We hebben afgesproken de regels minimaal een half jaar hetzelfde te laten en de toewijzingen goed te monitoren. Dit omdat de ervaring in andere regio’s leert dat dit ook nieuwigheid van het systeem is. Daarna gaan we gezamenlijk bekijken of er bijstellingen nodig zijn.”

Meer automatisering, meer tijd
“Het gezamenlijke platform is eenvoudig in gebruik en biedt enorm veel mogelijkheden om het proces te volgen en te bewaken,” besluit Yolanda het gesprek. “Vele stappen zijn nu geautomatiseerd en kosten minder werk. Hierdoor is er tijd over voor medewerkers om persoonlijk contact te hebben met zoekers die dat nodig hebben. Medewerkers van de corporaties wisselen ook tips en trucs uit en bespreken mogelijke aanpassingen zodat het systeem verder wordt verbeterd. Dat wordt als positief ervaren omdat je zo ook over de grenzen van je eigen functie kunt kijken.” 

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Suus & Zo